Resirkulering av Jeans

Videoen viser i korte trekk prosessen i resirkulering av jeans. 

Sirkulær økonomi
Hensikten med en sirkulær økonomi er at ressurser forblir i økonomien, selv om produktet de inngår i ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål. Dette skiller seg fra en mer lineær økonomi («bruk og kast-økonomi») som forutsetter at ressurser er ubegrensede og lett håndterbare som avfall. 

Tankesettet bak en sirkulær økonomi er svært relevant både for industripolitikk og for energisystemet. Det utvider vår tradisjonelle forståelse av hva en ressurs er. Den øker verdien av eksisterende ressurser ved å motvirke sløsing og fremme gjenvinning, f.eks resirkulering av jeans. Den oppfordrer til innovativ produktdesign og materialbruk. Vi snakker om et systemskifte og at økonomien må endres. Vi må vekk fra det lineære hvor vi utvinner ressurser, bruker de i ett produkt som deretter kastes. I Norge er vi rimelig gode på gjenvinning, men det er uansett ikke tilstrekkelig. Vi må over til sirkeløkonomien. En ny systemtankegang, hvor ressurser brukes om igjen og om igjen, og hvor vi tar i bruk alternative innsatsfaktorer enn de ikke-fornybare. At dette er ambisiøst? Helt klart. Men om du tenker deg om – finnes det egentlig noe alternativ? 

Hva er egentlig sirkulær økonomi?
I tillegg til et alvorlig og veldokumentert klimaproblem står verden overfor et ressursproblem. Ressursproblemet baserer seg på befolkningsvekst og velstandsvekst i voksende økonomier der Kina og India er førende. Det forventes faktisk nesten en fordobling av antall mennesker i middelklassen fra i dag og til 2030 fra 1,7 mrd til 3 mrd. Disse to hovedkreftene vil medføre ressursknapphet overfor de fleste mineralske råstoffer som vi anvender i dag.

Vi må jobbe for å bruke (ikke forbruke) ressursene flest mulig ganger før de «kastes». Gjerne ved å gi de evig liv. Med den befolkningsveksten og velstandsøkningen vi har i verden finnes det ikke noe alternativ. Det er rett og slett ikke nok ikke-fornybare ressurser igjen. 

Det er dette vi omtaler som sirkulær økonomi. Vi ønsker å gi ressursene et evig liv, eller ihvertfall et langt liv. La de sirkulere i et kretsløp. Om privatpersoner og næringslivet forenes om dette har det uante muligheter. For oss er det dette som er reell bærekraft – når det er bra for miljøet, bra for samfunnet og det er lønnsomt. Om en av disse faktorene mangler, tror vi ikke at løsningen har livets rett over tid.